Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova – Turistička razvojna agencija Gnalić uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13., 85/15., 69/22.).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi -Turističkoj razvojnoj agenciji Gnalić. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:
• pisanim putem na adresu: Javna ustanova – Turistička razvojna agencija Gnalić, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
• elektroničkom poštom na adresu: info@gnalic.com
• donijeti osobno radnim danom od 7:00 do 14:00 sati.
Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.
Javna ustanova – Turistička razvojna agencija Gnalić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,broj25/13.,85/15.,69/22.).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
• preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 €
• preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 €
• preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 €
• preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 €
• elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 €
• elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 €
• elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 € za 64 GB, 19,91€ za 32 GB, 15,93 € za 16 GB, 6,64 € za 8 GB, 3,98 € za 4 GB.
• pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 €
• pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 €
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Javna ustanova – Turistička razvojna agencija Gnalić izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

NAPOMENA:
Sukladno odredbama članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14, 141/22) Javna ustanova – Turistička razvojna agencija Gnalić korisniku prava na informaciju neće zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelazi iznos od 6,64 €.

Službenik za informiranje je Karlo Krklješ.
Tel: 023/251-905
Email: info@gnalic.com